Uppföljning av analys publicerad 2014-01-06

Vendators resultat för det fjärde kvartalet (Q4) 2013 blev inte så bra som jag hoppades, efter det fina tredje kvartalet. Det berodde på två saker, dels gjordes en avsättning på 0,5 Msek avseende en potentiell skuld, dels var antalet dagar i december färre än normalt då julhelgerna “stal” viktiga intäktsdagar. Helgdagarna var fler än normalt. Det sistnämnda kunde jag såklart ha förutspått men inte det förstnämnda. Resultatet förbättrades dock avsevärt jämfört med Q4 2012. Så den långsiktigt positiva trenden bibehölls även om den kortsiktigt (jämfört med Q3 2013) bröts.
Följdaktligen blev det inte heller det glädjeskutt i aktien som jag hoppats på. Dock har aktiekursen ändå stigit kraftigt. Under de närmaste två månaderna från det att jag skrev analysen har aktiekursen pendlat mellan 54 och 84 öre. När jag skrev analysen stod aktiekursen i 55 öre. Från den nivån till den högsta de efterföljande två månaderna var alltså uppgången 29 öre eller ca 53%. Jag hade en målkurs inom två månader på 1,00 sek, dvs en uppgång med ca 82%.
Målkurs 1 nåddes alltså inte men en uppgång på 53% inom två månader ser jag ändå som ett lyckat resultat.

Målkurs 2, dvs att nå en aktiekurs på 2,00 sek inom två år, ser jag fortfarande som högst rimlig. Det skulle i så fall innebära en uppgång från 55 öre till 2,00 sek (ca 264%).
Rörelseresultatet för Q1 2014 var +1,4 Msek jämfört med -2,8 Msek för samma period 2013. Den positiva utvecklingen fortsätter alltså. Det beror på att företaget målmedvetet har jobbat med att förbättra lönsamheten i befintlig verksamhet och sålt av olönsamma delar.
Omsättningen ligger dock kvar på ungefär samma nivå som året före, 24,2 Msek för Q1 2014. Här har bolaget mer att bevisa, vilket de är fullt fokuserade på att göra.

Under perioden 2014-01-06, dvs från det att jag skrev den första analysen för Vendator, fram tills nu har aktiekursen pendlat mellan 42 öre (24 mars) och 1,09 sek (11 juni). Målkurs 1 nåddes (och passerades) alltså efter ca fem månader, en uppgång från 55 öre till 1,09 sek, dvs ca 98%.
Aktiekursen i skrivande stund (2014-06-30) är 80,5 öre vilket ger bolaget ett värde på 23,6 Msek.
Med en årlig omsättning på ca 100 Msek och en lönsamhet som är under stigande (och numera även positiv) samt ett kraftigt fokus på att öka omsättningen, dvs nå tillväxt i bolaget igen, så är min syn att bolaget definitivt är på rätt väg och att målkurs 2 (2,00 sek) inte bara är rimlig att nå inom två år, dvs fram till 2016-01-06, utan även sannolik.
Om bolaget skapar tillväxt samt höjer lönsamheten ytterligare något så är det, som jag ser det, även fullt möjligt att passera 2,00 sek inom dessa två år, kanske t o m nå 3,00 sek. Det senare skulle, baserat på aktiekursen när den första analysen skrevs, ge en uppgång på hisnande 445%. Från dagens aktiekurs en uppgång på 273%. Men även baserat på den ursprungliga målkursen, dvs 2,00 sek inom två år, så innebär det en uppgång på 264% från 55 öre samt en uppgång från dagens aktiekurs på 148%.

Sammantaget ser jag mycket positivt på Vendator som bolag i allmänhet och dess aktiekurs i synnerhet. Här finns pengar att tjäna och sannolikheten för att målkurs 2 ska nås inom den utsatta tiden har ökat sedan jag skrev den ursprungliga analysen, enligt min uppfattning.

Målkurs 2 (2,00 sek):
Ursprunglig aktiekurs (2014-01-06) var i Vendator 55 öre.
Med denna aktiekurs som utgångspunkt innebär det följande potential:
Inom de ursprungliga två åren (t o m 2016-01-06): ca +264%

Ny målkurs (målkurs 3, 3,00 sek):
Dagens aktiekurs (2014-06-30) i Vendator är 80,5 öre.
Potential inom två år (t o m 2016-06-30): ca +273%

/Joachim